Talisman

Katalog k nahlédnutí zde

General Terms and Conditions of the "TALISMAN" Premium Program

1. Rozsah platnosti

Prémiový program Talisman („Talisman“) je vykonávaný v ČR spoločnosťou Hansgrohe CS s.r.o. Dornych 47, 617 00  Brno, IČ 63677920 a na Slovensku jeho organizačnou zložkou so sídlom Galvániho 7/A, 821 04 Bratislava a je určený pre inštalatérske subjekty - právnické i fyzické osoby.
Okruh účastníkov je obmedzený výhradne na osoby prihlásené do programu touto prihláškou, pričom na vecné plnenie vzniká nárok vykonaním montáže určitého počtu výrobkov.
Zasielanie získaných prémii bude vykonávané  prostredníctvom Hansgrohe CS s.r.o. Brno, pričom cieľovým poskytovateľom prémii je spoločnosť IPO PrämienServices GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10 v 76356 Weingarten.
Pre účasť zákazníkov na programe Talisman („účastníci“) platia tieto všeobecné podmienky („VP“). Predpokladom pre odber prémii Talisman z prémiového programu Talisman je  akceptácia týchto VP. Spoločnosť Hansgrohe CS, s.r.o. Brno vyžaduje od každého účastníka výslovnú akceptáciu týchto podmienok. V prípade pochybností sa má za to, že účastník akceptuje platnosť podmienok pri svojej prvej aktivite v rámci tohto programu, napr. pri zbieraní Talismanov, najneskôr však pri prvej výmene Talismanov.

2. Kontakty a informácie k programu

Kontakty a podrobnejšie informácie k tomuto programu môže účastník získať písomne a telefonicky na týchto kontaktných údajoch:

Hansgrohe CS s.r.o. Brno
Marketing
Dornych 47
617 00  Brno
Česká Republika
tel.: 00420 511 120 522   (Kontaktná osoba: Radka Nováková)
e-mail: radka.novakova@hansgrohe.cz

3. Popis programu

V rámci programu Talismanu získajú účastníci možnosť zbierať jednotlivé Talismany a tieto u spoločnosti Hansgrohe CS s.r.o. Brno vymeniť za rôzne prémie, ktoré sú uvedené v nemeckom prémiovom katalógu Talisman. Talismany sú zelené umelohmotné žetóny, ktoré sú priložené k vybraným Hansgrohe produktom. Program Talisman sa vzťahuje výhradne na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS s.r.o. Brno. Detailné informácie – viď. príloha „Prehľad talismanov v produktoch“.

4. Prihlásenie a účasť

Účastníkom môže byť len fyzická osoba alebo firma prihlásená do programu Talisman s miestom podnikania v Českej Republike alebo v Slovenskej republike. Talisman je možné získať kúpou a následnou montážou vybraných Hansgrohe produktov. Obchodní partneri Hansgrohe CS s.r.o. Brno a ich zamestnanci sú z účasti na tomto prémiovom programe vylúčení a to s ohľadom na zameranie tohto programu na inštalatérske subjekty. To isté platí pre zamestnancov Hansgrohe CS s.r.o. Brno. Firma Hansgrohe CS s.r.o. Brno si výslovne vyhradzuje možnosť odmietnutia účasti osôb alebo firiem zo závažných dôvodov. Hansgrohe CS s.r.o. Brno si rovnako vyhradzuje možnosť vylúčenia účastníkov z ďalšej účasti na programe Talisman v prípade jeho zneužitia.

5. Zbieranie Talismanov

  1. 5.1. U Hansgrohe produktov uvedených pod bodom 3. sú priložené polovičné alebo celé Talismany. Účastník môže pri dosiahnutí príslušného stanoveného stupňa bodov vymeniť Talismany za prémium.
  2. 5.2. Talismany nepodliehajú dátumu ukončenia platnosti, môžu byť vymenené kedykoľvek počas vykonávania programu Talisman.

6. Výmena Talismanov

  1. 6.1. Výmenou talismanov je poverená spoločnosť Hansgrohe CS s.r.o. Brno, ich výmena sa vykonáva formou získania vecných prémii, ako je uvedené v platnom prémiovom katalógu a vo špeciálnych oznámeniach. Prémie môžu obdržať len oprávnení účastníci.
  2. 6.2. Pre jednotlivých účastníkov tohto prémiového programu bude získané vecné plnenie z tohto programu v prípade právnickej osoby zdaniteľným výnosom a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje paušálne výdavky, zdaniteľným príjmom, dosiahnutým v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. Príslušné zdanenie poskytnutého prémiového plnenia si musí každý účastník vykonať sám a na vlastnú zodpovednosť, čo účastník výslovne potvrdzuje akceptáciou týchto podmienok. Takéto zdanenie nie je spoločnosť Hansgrohe CS s.r.o. Brno ani jej organizačná zložka oprávnená vykonať paušálne.

7. Vecné prémie

  1. 7.1. Účastník môže talismany použiť na získanie vecných prémii a/alebo poukazov, až keď získal počet talismanov potrebný pre príslušnú prémium. Prémie môžu byť získané len za podmienok uvedených v prémiových katalógoch alebo v ponukách a podľa časových a množstevných obmedzení. Nie je možné zaručiť, že v danom čase budú určité prémie k dispozícii. U technických vecných prémii si Hansgrohe CS s.r.o Brno výslovne vyhradzuje v prípade zmeny modelu zaslanie modelu nasledujúceho, aj keď sa tento v jednotlivom prípade tvarom a funkciou odlišuje od ponúkanej prémie. Okrem toho môžu byť podmienky účasti pre jednotlivé prémie upravené a/alebo doplnené špeciálnymi podmienkami. Tieto budú oznámené v príslušných prémiových ponukách.

8. Dodávka a výmena

Prémie budú zo strany ich poskytovateľa IPO PrämienServices GmbH zaslané na adresu Hansgrohe CS s.r.o. Brno, prípadne jej organizačnej zložky. Účastníkom nevzniknú žiadne zasielacie náklady. Hansgrohe CS s.r.o. Brno následne odošle konkrétnu prémium na dodaciu adresu, ktorú účastník uvedie ako poslednú a nezodpovedá za následky v prípade nedostatočnej alebo chybne uvedenej adresy. Prémie nemôžu byť prijaté späť alebo vymenené, s výnimkou nárokov na základe nedostatkov a v zákonne naliehavých prípadoch. Vyplatenie hodnoty prémie v hotovosti je výslovne vylúčené.

9. Ručenie a záruka

  1. 9.1. V prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, ako aj v prípade závad garantovanej vlastnosti ručí Hansgrohe CS s.r.o Brno podľa zákonných ustanovení za všetky z toho vyplývajúce škody. Toto platí aj v prípade nedbanlivosti, v dôsledku ktorej dojde k ohrozeniu života, úrazu, poškodeniu zdravia.
  2. 9.2. V prípade preukázaných nedostatkov na prémiovom tovare sa Hansgrohe CS s.r.o Brno postará v primeranej dobe buď o náhradnú dodávku alebo o odstránenie závad. Ak sa toto nepodarí, budú účastníkovi proti vráteniu prémie navrátené Talismany. Tieto môže účastník použiť na výmenu za inú prémium. Záručná doba na prémiový tovar činí 6 mesiacov od príchodu tovaru k účastníkovi. Záruka sa však nevzťahuje na  škody, ktoré vznikli u zákazníka na základe úmyselného alebo nedbaleho zneužitia alebo nep primereného užívania tovaru alebo z toho dôvodu, že tovar bol u zákazníka vystavený škodlivým vonkajším vplyvom.
  3. 9.3. V ostatných prípadoch je vylúčené ručenie Hansgrohe CS s.r.o Brno v prípade nedbanlivosti a za všetky nepriame škody, ako aj za následné škody.

10. Zmena účastníckych podmienok

Hansgrohe CS s.r.o. Brno  si vyhradzuje právo zastaviť prémiový program Talisman pri dodržaní primeranej lehoty, alebo v prípade existencie závažného dôvodu aj bez dodržania takejto lehoty. Ďalej si Hansgrohe CS s.r.o Brno vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky účasti. Nároky, ktoré už v čase prerušenia Talismanu alebo zmeny podmienok účasti vznikli, zostanú takouto následnou zmenou nedotknuté. Zmena podmienok účasti je považovaná za schválenú, ak nedôjde k vypovedaniu zo strany účastníka počas 4 týždňov po oznámení zmeny alebo ak účastník po uplynutí tejto lehoty ďalej zbiera Talismany.

11. Ochrana údajov, voľba práva

Osobné údaje spojené s účasťou budú spracovávané a používané podľa platných ustanovení o ochrane osobných údajov. Účastník udelí najneskôr s prvou výmenou svojich Talismanov svoj súhlas s uložením a používaním jeho osobných údajov, ak je to pre spracovanie nutné.

 

v2.0.1
Workbox Logo