Talisman

Katalog k nahlédnutí zde

Všeobecné podmínky prémiového programu „TALISMAN“

1. Rozsah platnosti

Prémiový program Talisman („Talisman“) je prováděn v ČR společností Hansgrohe CS s.r.o. Dornych 47, 617 00  Brno, IČ 63677920 a na Slovensku jeho organizační složkou se sídlem Galvániho 7/A, 821 04 Bratislava a je určen pro instalatérské subjekty - právnické i fyzické osoby.
Okruh účastníků je omezen výhradně na osoby přihlášené do programu touto přihláškou,kdy na věcné plnění vzniká nárok provedením montáže určitého počtu výrobků.
Zasílání získaných prémií bude prováděno  prostřednictvím Hansgrohe CS s.r.o. Brno kdy cílovým poskytovatelem prémií je společnost IPO PrämienServices GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10 v 76356 Weingarten.
Pro účast zákazníků na programu Talisman („účastníci“) platí tyto všeobecné podmínky („VP“). Předpokladem pro odběr prémií Talisman z prémiového programu Talisman je  akceptace těchto VP. Společnost Hansgrohe CS, s.r.o. Brno vyžaduje od každého účastníka výslovnou akceptaci těchto podmínek. V případě pochybností se má za to, že účastník akceptuje platnost podmínek při své první aktivitě v rámci tohoto programu, např. při sbírání Talismanů, nejpozději však při první výměně Talismanů.

2. Kontakty a informace k programu

Kontakty a podrobnější informace k tomuto programu může účastník získat písemně a telefonicky na těchto kontaktních údajích:

Hansgrohe CS s.r.o. Brno
Marketing
Dornych 47
617 00  Brno
Česká Republika
tel.: 00420 511 120 522   (Kontaktní osoba: Radka Nováková)
e-mail: radka.novakova@hansgrohe.cz

3. Popis programu

V rámci programu Talismanu získají účastníci možnost sbírat jednotlivé Talismany a tyto u společnosti Hansgrohe CS s.r.o. Brno vyměnit za různé prémie, které jsou uvedeny v německém prémiovém katalogu Talisman. Talismany jsou zelené umělohmotné žetony, které jsou přiloženy k vybraným Hansgrohe produktům. Program Talisman se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS s.r.o. Brno. Detailní informace – viz. příloha „Přehled talismanů v produktech“.

4. Přihlášení a účast

Účastníkem může být pouze fyzická osoba nebo firma přihlášená do programu Talisman s místem podnikání v České Republice nebo ve Slovenské republice. Talisman je možné získat koupí a následnou montáží vybraných Hansgrohe produktů. Obchodní partneři Hansgrohe CS s.r.o. Brno a jejich zaměstnanci jsou z účasti na tomto prémiovém programu vyloučeni a to s ohledem na zaměření tohoto programu na instalatérské subjekty. To samé platí pro zaměstnance Hansgrohe CS s.r.o. Brno. Firma Hansgrohe CS s.r.o. Brno si výslovně vyhrazuje možnost odmítnutí účasti osob nebo firem ze závažných důvodů. Hansgrohe CS s.r.o. Brno si rovněž vyhrazuje možnost vyloučení účastníků z další účasti na programu Talisman v případě jeho zneužití.

5. Sbírání Talismanů

  1. 5.1. U Hansgrohe produktů uvedených pod bodem 3. jsou přiloženy poloviční nebo celé Talismany. Účastník může při dosažení příslušného stanoveného stupně bodů vyměnit Talismany za prémii.
  2. 5.2. Talismany nepodléhají datu ukončení platnosti, mohou být vyměněny kdykoliv během provádění programu Talisman.

6. Výměna Talismanů

  1. 6.1. Výměnou talismanů je pověřena společnost Hansgrohe CS s.r.o. Brno, jejich výměna se provádí formou získání věcných prémií, jak je uvedeno v platném prémiovém katalogu a ve zvláštních sděleních. Prémie mohou obdržet pouze oprávnění účastníci.
  2. 6.2. Pro jednotlivé účastníky tohoto prémiového programu bude získané věcné plnění z tohoto programu v případě právnické osoby zdanitelným výnosem a v případě fyzické osoby – podnikatele, který vede daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje, zdanitelným příjmem, dosaženým v souvislosti s výkonem podnikatelské činnost. Příslušné zdanění poskytnutého prémiového plnění si musí každý účastník provést sám a na vlastní zodpovědnost, což účastník výslovně stvrzuje akceptací těchto podmínek. Takovéto zdanění není společnost Hansgrohe CS s.r.o. Brno ani její organizační složka oprávněna provést paušálně.

7. Věcné prémie

  1. 7.1. Účastník může talismany použít k získání věcných prémií a/nebo poukazů, jakmile získal počet talismanů potřebný pro příslušnou prémii. Prémie mohou být získány pouze za podmínek uvedených v prémiových katalozích nebo v nabídkách a podle časových a množstevních omezení. Není možné zaručit, že v danou dobu budou určité prémie k dispozici. U technických věcných prémií si Hansgrohe CS s.r.o Brno výslovně vyhrazuje v případě změny modelu zaslání modelu následujícího, i když se tento v jednotlivém případě tvarem a funkcí odlišuje od nabízené prémie. Navíc mohou být podmínky účasti pro jednotlivé prémie upraveny a/nebo doplněny zvláštními podmínkami. Tyto budou oznámeny v příslušných prémiových nabídkách.

8. Dodávka a výměna

Prémie budou ze strany jejich poskytovatele IPO PrämienServices GmbH zaslány na adresu Hansgrohe CS s.r.o. Brno, případně její organizační složky. Účastníkům nevzniknou žádné zasílací náklady. Hansgrohe CS s.r.o. Brno následně odešle konkrétní prémii na dodací adresu, kterou účastník uvedl jako poslední a neodpovídá za následky v případě nedostatečné nebo chybně uvedené adresy. Prémie nemohou být přijaty zpět nebo vyměněny, s výjimkou nároků na základě nedostatků a v zákonně naléhavých případech. Vyplacení hodnoty prémie v hotovosti je výslovně vyloučeno.

9. Ručení a záruka

  1. 9.1. V případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, stejně jako v případě závad garantované vlastnosti ručí Hansgrohe CS s.r.o Brno podle zákonných ustanovení za všechny z toho vyvozené škody. Toto platí i v případě nedbalosti, v důsledku které dojde k ohrožení života, úrazu, poškození zdraví.
  2. 9.2. V případě prokázaných nedostatků na prémiovém zboží se Hansgrohe CS s.r.o Brno postará v přiměřené době buď o náhradní dodávku nebo o odstranění závad. Pokud se toto nepodaří, budou účastníkovi proti vrácení prémie navráceny Talismany. Tyto může účastník použít k výměně za jinou prémii. Záruční doba na prémiové zboží činí 6 měsíců od příchodu zboží k účastníkovi. Záruka se však nevztahuje na  škody, které vznikly u zákazníka na základě úmyslného nebo nedbalého zneužití nebo nepřiměřeného užívání zboží nebo z toho důvodu, že zboží bylo u zákazníka vystaveno škodlivým vnějším vlivům.
  3. 9.3. V ostatních případech je vyloučeno ručení Hansgrohe CS s.r.o Brno v případě nedbalosti a za všechny nepřímé škody, jakož i za následné škody.

10. Změna účastnických podmínek

Hansgrohe CS s.r.o. Brno  si vyhrazuje právo zastavit prémiový program Talisman při dodržení přiměřené lhůty, nebo v případě existence závažného důvodu i bez dodržení takovéto lhůty. Dále si Hansgrohe CS s.r.o Brno vyhrazuje právo změnit stávající podmínky účasti. Nároky, které již v době přerušení Talismanu nebo změny podmínek účasti vznikly, zůstanou takovouto následnou změnou nedotčeny. Změna podmínek účasti je pokládána za schválenou, pokud nedojde k vypovězení ze strany účastníka během 4 týdnů po oznámení změny nebo pokud účastník po uplynutí této lhůty dále sbírá Talismany.

11. Ochrana dat,  volba práva

Osobní údaje spojené s účastí budou zpracovávány a užívány podle platných ustanovení o ochraně osobních údajů. Účastník udělí nejpozději s první výměnou svých Talismanů svůj souhlas s uložením a užíváním jeho osobních údajů, pokud je to pro zpracování nutné.

 

v2.0.1
Workbox Logo