Žádost o servisní zásah

Záruční servis

Vložte prosím heslo, pro přístup k žadosti o servisní zásah.

Máte zájem o Pozáruční servis?

V tom případě vyplňte formulář, který naleznete

ZDE
Záruční podmínky

5letá záruka jako součást firemní filozofie

Nabízet našim zákazníkům vždy vysokou kvalitu je jednou ze základních součástí firemní filozofie společnosti Hansgrohe. Proto nabízíme prvním koncovým zákazníkům (jak je definováno níže) dobrovolnou záruku výrobce na naše výrobky bez ohledu na případné nároky, které mohou mít vůči svému prodejci. Podmínky a podrobnosti této dobrovolné záruky výrobce naleznete v následujících záručních podmínkách.

Naše záruční podmínky

I. Všeobecně 

Společnost Hansgrohe poskytuje na výrobky hansgrohe záruku výrobce pro první koncové zákazníky. Tato dobrovolná záruka výrobce platí navíc k zákonným právům, na která má první koncový zákazník nárok vůči svému prodejci. Veškeré další nároky prvního koncového zákazníka vůči společnosti Hansgrohe (např. na základě jakékoliv odpovědnosti za výrobek) zůstávají rovněž nedotčeny (viz bod VII níže).

„První koncový zákazník“ je osoba, která jako první spotřebitel zakoupila výrobek hansgrohe přímo od společnosti Hansgrohe nebo od prodejního partnera Hansgrohe (zejména firmy z oblasti sanitární techniky, specializovaní prodejci, obchod se stavebními potřebami). „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání . 

Tato záruka výrobce se vztahuje pouze na prvního koncového zákazníka a je nepřenosná. V případě dalšího prodeje výrobku hansgrohe prvním koncovým zákazníkem proto záruka nepřechází na kupujícího bez ohledu na to, zda je kupující rovněž spotřebitelem.

II. Rozsah záruky, záruční lhůta

Společnost Hansgrohe zaručuje prvnímu koncovému zákazníkovi, že jím zakoupený výrobek hansgrohe je bez vad materiálu, výrobních a konstrukčních vad. Rozhodující je stav vědy a techniky k datu výroby. 

Záruka platí pro všechny výrobky hansgrohe po dobu 5 let od data zakoupení prvním koncovým zákazníkem, nejdéle však 6 let po vyrobení. Níže uvedené výrobky hansgrohe jsou z této záruky vyloučeny – pro tyto výrobky hansgrohe platí zvláštní lhůta:

Přehled záruční lhůty

Obj.č. Název produktu Délka záruční doby
76818000 null F23 průtokoměr 2 roky
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 5 let
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 2 roky (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 5 let
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 2 roky (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 5 let
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 2 roky (SodaBase)
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 let
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 roky (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 let
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 roky (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 let
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 roky (SodaBase)

 

Záruční lhůta se neprodlužuje na základě poskytnutí služeb v rámci této záruky výrobce, zejména ne při odstranění závady nebo výměně. Právě tak nezačíná záruční lhůta v těchto případech plynout znovu. To neplatí ani v případě, když jsou tyto záruční podmínky přiloženy k náhradnímu výrobku; tím nevzniká nová záruka ani znovu  nepočíná běžet nová záruční doba.

Nároky na náhradu následných škod nebo nároky vyplývající z odpovědnosti za záruční vady výrobku vznikají pouze podle ustanovení kogentních zákonných předpisů.
Tato záruka se vztahuje pouze na první koncové zákazníky, kteří zakoupili daný výrobek v zemi, kde je společnost Hansgrohe zastoupena vlastní prodejní společností nebo prostřednictvím prodejního partnera. 

III. Forma a lhůta pro uplatnění nároku, promlčecí lhůta

Pro uplatnění nároků z této záruky je nutné, aby první koncový zákazník písemně oznámil závadu obchodnímu partnerovi Hansgrohe, u kterého výrobek hansgrohe zakoupil. Toto oznámení o závadě musí být učiněno v prekluzivní lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy první koncový zákazník zjistil nebo měl zjistit vadu výrobku hansgrohe, v každém případě však nejpozději před uplynutím záruční doby. Povinností prvního koncového zákazníka je prokázat, že záruční doba ještě neuplynula; tento důkaz lze poskytnout zejména předložením dokladu o koupi výrobku hansgrohe. 

Písemné oznámení o závadě musí obsahovat:

 • podrobný popis závady,
 • jméno a adresu prvního koncového zákazníka a
 • doklad o tom, že a kdy zákazník zakoupil výrobek hansgrohe jako první koncový zákazník, např. doklad o koupi s datem nákupu, obchodním názvem prodejního partnera Hansgrohe a označením výrobku a/nebo číslem položky Hansgrohe.

Písemné oznámení o závadě je třeba zaslat e-mailem na adresu obchodního partnera . Po obdržení písemného oznámení o závadě bude společnost Hansgrohe odesílatele kontaktovat bez zbytečného odkladu. Výrobek nesmí být demontován před posouzením reklamace. To neplatí, lze-li očekávat vznik značné škody. 

Po uplynutí záruční doby je nárok na záruku promlčen. Pokud byl nárok uplatněn v záruční době v souladu s výše uvedenými požadavky, ale společnost Hansgrohe dosud neposkytla záruční servis, záruční doba neběží.

IV. Podmínky a vyloučení

Předpokladem pro uplatnění nároku na tuto záruku je odborná instalace příslušného výrobku hansgrohe v souladu s montážním návodem Hansgrohe a uznávanými technickými pravidly prostřednictvím autorizované odborné firmy, jejichž seznam je uveden na stránkách: www.hansgrohe.cz, www.hansgrohe.sk , jakož i používání příslušného výrobku hansgrohe v souladu s návodem k použití a s montážním návodem Hansgrohe. To mimo jiné zahrnuje, ale ne výhradně a v závislosti na výrobku, že přívodní vodovodní potrubí bylo před instalací výrobku nebo po provedení stavebních prací odborně propláchnuto v souladu s platnými normami, instalace odpovídá nákresům přiloženým k výrobku hansgrohe a pracovní tlak ve vodovodní síti byl prověřen z hlediska technických podmínek. 

Pokud společnost Hansgrohe prokáže nebo pokud existuje objektivně odůvodněné podezření, že tyto předpoklady nejsou splněny, může Hansgrohe odmítnout poskytnutí záručního servisu.

Veškeré návody k použití a montážní návody, jakož i další technické instrukce jsou přiloženy ke každému výrobku hansgrohe a jsou k dispozici na adrese www.hansgrohe.cz, www.hansgrohe.sk.

Tato záruka výrobce neopravňuje k jakýmkoli nárokům v případě

 • Použití výrobku hansgrohe v rámci živnostenské nebo samostatné profesní činnosti;
 • Chybějící oznámení o závadě a předčasná demontáž vadného výrobku hansgrohe bez předchozího posouzení nebo instrukcí společnosti Hansgrohe (viz bod III)
 • Nedodržování návodu k použití a montáži, který byl vydán nebo je k dispozici na adrese www.hansgrohe.cz, www.hansgrohe.sk  jakož i všech bezpečnostních opatření;
 • Nesprávná údržba nebo oprava výrobku hansgrohe, zejména oprava nebo údržba s použitím jiných než originálních náhradních dílů hansgrohe;
 • Neodborná instalace nebo uvedení do provozu;
 • Používání výrobku hansgrohe, které není v souladu s jeho určením nebo doporučeným použitím nebo je jinak nevhodné nebo zneužitelné (včetně uvedení do provozu s jinými kapalinami než čistou pitnou vodou);
 • Modifikace výrobku, zejména instalace, demontáž nebo výměna jednotlivých dílů nebo součástí výrobku hansgrohe nebo
 • výrobků hansgrohe, jejichž výrobní/sériové číslo nebo datum výroby na výrobku bylo odstraněno, pozměněno nebo se stalo nerozpoznatelným.

Záruční nárok výrobce se nevztahuje na 

 • Vady výrobku způsobené přepravou, instalací nebo vnějšími vlivy (náraz, úder, pád);
 • Vady výrobku nebo poškození způsobené prodejcem, instalatérem nebo třetími osobami;
 • Vady výrobku, ke kterým došlo při normálním opotřebení (např. škrábance, oděrky) nebo na základě úmyslného poškození (při způsobení škod v důsledku nedbalosti je započítána ve shodě spoluvina);
 • Díly podléhající opotřebení, jako např. těsnění, hadice;
 • Spotřební materiál, jako například elektrické baterie, filtry, perlátory;
 • Rozbití křehkých částí, jako např. sklo, žárovky, zrcadla;
 • Nepatrné odchylky výrobku hansgrohe od požadované kvality, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku hansgrohe;
 • Vniknutí nečistot, vodní rázy, zejména teplovodní rázy, poškození způsobené usazeninami vodního kamene, ledem nebo jinými vlivy prostředí (např. vlhkost, teplo), chyby při obsluze nebo manipulaci, vlivy agresivního prostředí, chemikálie, čisticí prostředky, nadměrný tlak/podtlak nebo nadměrné napětí/podpětí na elektrickém rozvodu;
 • Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, ale ne výhradně povodněmi, úderem blesku, požárem, mrazem nebo výkyvy v dodávkách elektrické energie.
 • Následné škody způsobené závadou
 • Vzorové nebo vystavené výrobky, výrobky druhé jakosti a podobně

V. Plnění v případě záruky

V případě reklamace podle bodů I.-IV. poskytne společnost Hansgrohe záruku výrobce v tom smyslu, že společnost Hansgrohe podle vlastního uvážení a v souladu s následujícími předpisy 1) opraví příslušný výrobek hansgrohe nebo dodá potřebné náhradní díly, 2) vymění jej nebo 3) vrátí prvnímu koncovému zákazníkovi kupní cenu.

 1. Oprava
  Pravidlem je, že první koncový zákazník nechá vadný výrobek hansgrohe, s předchozím souhlasem společnosti Hansgrohe opravit servisním partnerem firmy hansgrohe na místě. V tomto případě zahrnuje záruka výrobce bezplatnou výměnu nezbytných náhradních dílů. První koncový zákazník musí výrobek hansgrohe zpřístupnit.
 2. Výměna
  Při výměně je vadný výrobek hansgrohe nahrazen bezplatně novým výrobkem hansgrohe stejného druhu, stejné jakosti a stejného typu. Pokud se dotyčný výrobek hansgrohe k termínu oznámení o závadě již nevyrábí, je společnost Hansgrohe oprávněna dodat srovnatelný náhradní výrobek. Přeprava nebo doprava do a ze společnosti Hansgrohe nebo od prodejního partnera Hansgrohe, jakož i jakékoli činnosti související s výměnou výrobku hansgrohe (včetně demontáže a opětovné instalace) mohou být prováděny pouze s předchozím souhlasem společnosti Hansgrohe. Souhlasí-li společnost Hansgrohe se zamýšleným opatřením, pak přebírá společnost Hansgrohe náklady, které při provádění opatření vzniknou. První koncový zákazník je povinen si sám nový výrobek hansgrohe vyzvednout u nejbližšího prodejního partnera Hansgrohe, pokud není sjednáno jinak. Vyměněný výrobek hansgrohe se po demontáži stává majetkem společnosti Hansgrohe.
 3. Vrácení kupní ceny
  Pokud společnost Hansgrohe zvolí vrácení kupní ceny a toto je písemně potvrzeno, vrátí první koncový zákazník vadný výrobek hansgrohe zpět a společnost Hansgrohe mu vrátí prostřednictví svého prodejního partnera kupní cenu, kterou zaplatil. Při vrácení kupní ceny přechází vlastnictví vadného výrobku hansgrohe na společnost Hansgrohe.

VI. Důsledky neoprávněného uplatnění záruky


Pokud si první koncový zákazník po zjištění neoprávněného uplatnění záruky a předpokládaných nákladů, které tímto vzniknou, přeje provedení opravy, musí nést dodatečně náklady na náhradní díly a náklady na práci.
Pokud výrobek hansgrohe nevykazoval reklamovanou vadu již při dodání, rozhoduje společnost Hansgrohe v jednotlivém případě, zda provede odstranění kulantní cestou. Právní nárok na odstranění závady v tomto případě první koncový zákazník nemá.

VII. Další práva

Prvnímu koncovému zákazníkovi přísluší vedle práv plynoucích z této dobrovolné záruky výrobce neomezeně také zákonná práva. 
Touto zárukou výrobce nejsou dotčena zejména žádná další zákonná nebo smluvní práva (zejména záruční práva), která může mít první koncový zákazník vůči prodejnímu partnerovi společnosti hansgrohe, u kterého výrobek hansgrohe zakoupil.
Zákonná práva prvního koncového zákazníka vůči společnosti Hansgrohe nejsou zárukou ani omezena ani nahrazena. To platí zejména pro závazné zákonné předpisy upravující záruku vyplývající z obecně závazných předpisů nebo pro případnou odpovědnost společnosti Hansgrohe za škodu způsobenou protiprávním jednáním.
Pokračování práv prvního koncového zákazníka platí bez ohledu na existenci záručního případu a nároku prvního koncového zákazníka ze záruky.

VIII. Kontakt

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
Brno - 617 00
Česká republika

info@hansgrohe.cz

tel: +420 511 120 550

 

 

v2.0.1
Workbox Logo