Žiadosť o servisný zásah

Záruční servis

Vložte prosím heslo, pre prístup k žiadosti o servisný zásah

Máte záujem o pozáručný servis?

V tom prípade vyplňte formulár, ktorý nájdete

ZDE
Záručné podmienky

5-ročná záruka ako súčasť politiky spoločnosti

Základnou súčasťou podnikateľskej filozofie spoločnosti Hansgrohe je ponúkať svojim zákazníkom vždy najvyššiu kvalitu. Preto ponúkame dobrovoľnú záruku výrobcu na naše výrobky iba prvým koncovým zákazníkom (ako je definované nižšie) bez ohľadu na nároky, na ktoré majú nárok voči svojmu predajcovi. Predpoklady a podrobnosti o uplatnení tejto dobrovoľnej záruky výrobcu nájdete v nasledujúcich záručných podmienkach.

Naše záručné podmienky

I. Všeobecné informácie 

Spoločnosť Hansgrohe poskytuje prvým koncovým zákazníkom záruku výrobcu na výrobky značky hansgrohe. Táto dobrovoľná záruka výrobcu platí nad rámec zákonných práv, na ktoré má prvý koncový zákazník nárok voči svojmu predajcovi. Ostatné nároky prvého koncového zákazníka voči spoločnosti Hansgrohe (napr. z dôvodu zodpovednosti za výrobok) zostávajú tiež nedotknuté (pozri bod VII nižšie).

„Prvý koncový zákazník“ je osoba, ktorá ako prvý spotrebiteľ kúpila výrobok značky hansgrohe priamo od spoločnosti Hansgrohe alebo od predajného partnera Hansgrohe (najmä spoločnosti so sanitárnou technikou, špecializované predajne, predajne potrieb pre domácich majstrov). „Spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania .

Táto záruka výrobcu sa vzťahuje iba na prvého koncového zákazníka a je neprenosná. V prípade ďalšieho predaja výrobku značky hansgrohe prvým koncovým zákazníkom sa teda záruka neprenáša na kupujúceho, a to bez ohľadu na to, či je kupujúci aj spotrebiteľom.

II. Rozsah záruky, záručná lehota

Spoločnosť Hansgrohe garantuje prvému koncovému zákazníkovi, že ním zakúpený výrobok značky hansgrohe neobsahuje materiálové, výrobné a konštrukčné chyby. Smerodajný je pritom stav vedy a techniky v čase výroby. 

Záruka platí pre všetky výrobky hansgrohe na 5 rokov od dátumu kúpy prvým koncovým zákazníkom, maximálne však na 6 rokov od výroby. To neplatí pre nižšie uvedené výrobky značky hansgrohe – pri týchto výrobkoch značky hansgrohe platí osobitná lehota:

Prehľad záručnej lehoty

Obj.č. Názov produktu Dĺžka záručnej doby
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 let
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 roky (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 let
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 roky (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 let
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 roky (SodaBase)
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 5 let
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 2 roky (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 5 let
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 2 roky (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 5 let
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox 2 roky (SodaBase)
76818000 null F23 průtokoměr 2 roky

 

Záručná lehota sa nepredlžuje z dôvodu poskytnutia výkonov v rámci tejto záruky výrobcu, najmä nie pri oprave alebo výmene. Záručná lehota v týchto prípadoch tiež nezačína plynúť nanovo. Iné takisto nevyplýva, ak budú tieto záručné podmienky priložené k náhradnému produktu; nepredstavuje to novú záruku a ani záručná lehota nezačína odznova.

Nároky na náhradu následných škôd alebo nároky vyplývajúce z ručenia za škody spôsobené chybou výrobku existujú len v zmysle záväzných zákonných predpisov.
Táto záruka výrobcu sa vzťahuje len na nových koncových zákazníkov, ktorí si zakúpili príslušný výrobok v krajine, v ktorej je spoločnosť Hansgrohe zastúpená vlastnou obchodnou spoločnosťou alebo prostredníctvom distribučného partnera. 

III. Forma a lehota uplatnenia, premlčacia lehota

Uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tejto záruky si vyžaduje, aby prvý koncový zákazník písomne oznámil chybu predajnému partnerovi spoločnosti Hansgrohe, od ktorého výrobok značky hansgrohe zakúpil. Toto oznámenie chyby musí byť vykonané v prekluzívnej lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď prvý koncový zákazník zistil alebo mal zistiť chybu výrobku značky hansgrohe, v každom prípade však pred uplynutím záručnej lehoty. Je zodpovednosťou prvého koncového zákazníka preukázať, že záručná lehota ešte neuplynula. Tento dôkaz možno poskytnúť najmä predložením dokladu o kúpe výrobku značky hansgrohe. 

Písomné oznámenie chyby musí obsahovať:

 • podrobný popis chyby,
 • meno a adresu prvého koncového zákazníka a
 • dôkaz o tom, že a kedy zákazník zakúpil výrobok značky hansgrohe ako prvý koncový zákazník, napr. doklad o kúpe s dátumom nákupu, obchodný názov predajného partnera spoločnosti Hansgrohe, ako aj názov výrobku a/alebo číslo produktu spoločnosti Hansgrohe.

Písomné oznámenie chyby musí byť zaslané e-mailom na adresu predajného partnera. Po prijatí písomného oznámenia o chybe spoločnosť Hansgrohe kontaktuje odosielateľa bez zbytočného odkladu. Výrobok nesmie byť demontovaný pred posúdením reklamácie. Iné vyplýva, ak sa dajú očakávať značné škody. 

Uplynutím záručnej lehoty nárok na záruku zaniká. Ak bol nárok uplatnený v záručnej lehote v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami, ale spoločnosť Hansgrohe ešte neposkytla dlhovaný záručný servis, premlčacia lehota sa pozastavuje až do poskytnutia služby.

IV. Predpoklady a výnimky

Predpokladom uplatnenia tejto záruky je odborná inštalácia dotknutého výrobku značky hansgrohe v súlade s návodmi na montáž spoločnosti Hansgrohe a uznávanými technickými pravidlami prostredníctvom autorizovanej odbornej firmy, ktorých zoznam je uvedený na stránkach: www.hansgrohe.cz, www.hansgrohe.sk, ako aj používanie príslušného výrobku hansgrohe v súlade s návodom na použitie a s montážnym návodom Hansgrohe. K tomu okrem iného, avšak nielen v uvedenom rozsahu a v závislosti od výrobku, patria odborné prepláchnutie prívodných vodovodných potrubí, pred inštaláciou výrobku alebo po stavebných opatreniach, v súlade s platnými normami, inštalácia zodpovedajúca schémam priloženým k výrobku značky hansgrohe a kontrola pracovného tlaku vo vodovodnej sieti z hľadiska technických predpisov. 

Ak spoločnosť Hansgrohe môže preukázať alebo ak existuje objektívne odôvodnené podozrenie, že tieto podmienky nie sú splnené, spoločnosť Hansgrohe môže odmietnuť záručný servis.

Všetky návody na použitie a montáž, ako aj všetky ostatné technické návody sú priložené ku každému výrobku značky hansgrohe a sú k dispozícii na adrese www.hansgrohe.cz a www.hansgrohe.sk. 

Táto záruka výrobcu nezakladá žiadne nároky v prípade

 • používania výrobku značky hansgrohe na obchodné účely alebo účely samostatného podnikania;
 • chýbajúceho oznámenia o chybe a predčasného demontovania chybného výrobku značky hansgrohe bez predchádzajúceho posúdenia alebo pokynu spoločnosti Hansgrohe (pozri bod III)
 • nedodržania návodu na použitie a montáž odovzdaného alebo dostupného na www.hansgrohe.cz a www.hansgrohe.sk, ako aj akýchkoľvek bezpečnostných opatrení;
 • neodbornej údržby alebo opravy výrobku značky hansgrohe, najmä opravy alebo údržby s použitím iných ako originálnych náhradných dielov značky hansgrohe;
 • neodbornej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky;
 • použitia výrobku značky hansgrohe, ktoré nezodpovedá jeho zamýšľanému alebo odporúčanému použitiu alebo je inak nevhodné alebo neoprávnené (vrátane uvedenia do prevádzky s kvapalinami inými ako čistá pitná voda);
 • modifikácií výrobku, najmä inštalácie, odstránenia alebo výmeny jednotlivých častí alebo komponentov výrobku značky hansgrohe alebo
 • výrobkov značky hansgrohe, ktorých výrobné/sériové číslo alebo dátum výroby boli odstránené, zmenené alebo sa stali na výrobku nerozpoznateľnými.

Táto záruka výrobcu sa nevzťahuje na 

 • chyby výrobku spôsobené prepravou, inštaláciou alebo vonkajším pôsobením (náraz, úder, pád);
 • chyby výrobku alebo poškodenie spôsobené predávajúcim, inštalatérom alebo tretími stranami;
 • chyby výrobku, ktoré sú spôsobené bežným opotrebovaním (napr. poškriabaním, oderom) alebo úmyselným poškodením (v prípade poškodenia z nedbanlivosti sa berie do úvahy spoluzavinenie);
 • opotrebované diely, ako napr. tesnenia, hadice;
 • spotrebný materiál, ako napr. batérie, filter alebo aerátor;
 • rozbitie krehkých častí, ako je sklo, žiarovky, zrkadlá;
 • nepatrné odchýlky výrobku značky hansgrohe od požadovaného stavu, ktoré nemajú žiadny vplyv na úžitkovú hodnotu výrobku značky hansgrohe;
 • naplavenie nečistôt, vodné rázy, najmä vodné rázy teplej vody, poškodenie spôsobené usadeninami vodného kameňa, ľadom alebo inými vplyvmi prostredia (napr. vlhkosť, teplo), prevádzkové alebo obslužné chyby, agresívne vplyvy prostredia, chemikálie, čistiace prostriedky, pretlak/podtlak alebo prepätie/podpätie na vedení;
 • škody spôsobené vyššou mocou alebo prírodnými katastrofami, najmä, ale nie výlučne, záplavami, bleskami, požiarom, mrazom alebo výkyvmi v napájaní.
 • Následné chyby, ako aj
 • vzorkové alebo výstavné výrobky, výrobky 2. triedy a pod.

V. Výkony v prípade poškodenia v záruke

V prípade reklamácie v súlade s časťou I. – IV., spoločnosť Hansgrohe poskytne záruku výrobcu v tom zmysle, že spoločnosť Hansgrohe podľa vlastného uváženia a v súlade s nasledujúcimi predpismi 1) opraví dotknutý výrobok značky hansgrohe alebo dodá potrebné náhradné diely, 2) vykoná výmenu alebo 3) vráti kúpnu cenu prvému konečnému zákazníkovi.

 1. Oprava
  Pravidlom je, že prvý koncový zákazník chybný výrobok značky hansgrohe s predchádzajúcim súhlasom zo strany spoločnosti Hansgrohe nechá opraviť servisnému odborníkovi na miestě. V tomto prípade záruka výrobcu zahŕňa bezplatnú výmenu potrebných náhradných dielov. Prvý koncový zákazník musí chybný výrobok značky hansgrohe sprístupniť.
 2. Výmena
  Pri výmene bude chybný výrobok značky hansgrohe bezplatne nahradený novým výrobkom značky hansgrohe, výrobkom rovnakého druhu, rovnakej kvality a rovnakého typu. Ak sa dotknutý výrobok značky hansgrohe v čase oznámenia chyby už nevyrába, spoločnosť Hansgrohe je oprávnená dodať porovnateľný náhradný výrobok. Preprava, resp. expedícia do spoločnosti a zo spoločnosti Hansgrohe alebo predajnému partnerovi spoločnosti Hansgrohe, ako aj akékoľvek opatrenie spojené s výmenou výrobku značky hansgrohe (vrátane demontáže a opätovnej inštalácie) sa môže uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Hansgrohe. Ak spoločnosť Hansgrohe so zamýšľaným opatrením súhlasí, znáša spoločnosť Hansgrohe náklady, ktoré vzniknú pri realizácii opatrenia. Prvý koncový zákazník je povinný vyzdvihnúť si nový výrobok značky hansgrohe u najbližšieho predajného partnera spoločnosti Hansgrohe, ak nie je dohodnuté inak. Vymenený výrobok značky hansgrohe sa po demontáži stáva majetkom spoločnosti Hansgrohe.
 3. Vrátenie kúpnej ceny
  Ak si spoločnosť Hansgrohe zvolí vrátenie sumy kúpnej ceny a toto písomne potvrdí, prvý koncový zákazník vráti chybný výrobok značky hansgrohe výrobok a spoločnosť Hansgrohe mu vráti zaplatenú kúpnu cenu. Vrátením kúpnej ceny prechádza vlastníctvo chybného výrobku značky hansgrohe na spoločnosť Hansgrohe.

VI. Dôsledky v prípade neoprávnenej reklamácie

Ak prvý koncový zákazník nahlási chybu ako reklamáciu, pri ktorej ale nie sú splnené požiadavky na záručný servis v rámci tejto záruky výrobcu, náklady vzniknuté expedíciou alebo prepravou výrobku znáša prvý koncový zákazník sám. Okrem toho prvý koncový zákazník znáša náklady, vrátane všetkých nákladov na prácu, ktoré vzniknú spoločnosti Hansgrohe pri prípadnej demontáži, prehliadke alebo spiatočnej preprave výrobku.
Ak výrobok značky hansgrohe nevykazoval reklamovanú chybu už pri dodaní, rozhodne v konkrétnom prípade spoločnosť Hansgrohe, či sa odstránenie tejto chyby uskutoční z dobrej vôle spoločnosti. Právny nárok na odstránenie chyby prvý koncový zákazník v tomto prípade nemá.

VII. Ďalšie práva

Okrem práv vyplývajúcich z tejto dobrovoľnej záruky výrobcu má prvý koncový zákazník nárok na zákonné práva bez obmedzenia. 
Táto záruka výrobcu najmä nemá vplyv na žiadne ďalšie zákonné alebo zmluvné práva (najmä záručné práva), ktoré môže mať prvý koncový zákazník voči predajnému partnerovi značky hansgrohe, od ktorého výrobok značky hansgrohe zakúpil.
Záruka tiež neobmedzuje ani nenahrádza zákonné práva prvého koncového zákazníka voči spoločnosti Hansgrohe. To platí najmä pre povinné ustanovenia o zákonnej zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za výrobok alebo akúkoľvek mimozmluvnú zodpovednosť spoločnosti Hansgrohe.
Pokračovanie existencie práv prvého koncového zákazníka platí bez ohľadu na existenciu záručného nároku a na to, či prvý koncový zákazník uplatní záruku.

VIII. Kontakt

Hansgrohe CS s.r.o.           
Dornych 47             
617 00, Brno               
Česká republika

info@hansgrohe.cz

tel: +420 511 120 550

v2.0.1
Workbox Logo