iClub Hansgrohe, Slovenská republika

Žiadosť o servisný zásah

Záruční servis

Vložte prosím heslo, pre prístup k žiadosti o servisný zásah

Máte záujem o pozáručný servis?

V tom prípade vyplňte formulár, ktorý nájdete
ZDE

Záruční podmínky

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú výlučne na výrobky distribuované v Slovenskej republike spoločnosťou Hansgrohe CS s.r.o.. Výrobok, ktorý ste si zakúpili, bol výrobcom riadne testovaný a odskúšaný. V prípade, že sa aj napriek týmto opatreniam počas záručnej doby vyskytne na Vami zakúpenom výrobku závada spôso bená výrobnou chybou alebo nedostatkom materiálu, obráťte sa za účelom reklamácie predmetného výrobku priamo na zmluvného predajcu firmy Hansgrohe, u kto rého ste si produkt zakúpili.

Poverenou osobou pre vybavovanie reklamácií akýchkoľvek výrobkov koncernu Hansgrohe na území Slovenskej republiky je obchodná spoločnosť Hansgrohe CS s.r.o., IČO 63677920, ktorá svoje oprávnenie zmluvne preniesla na príslušné autorizované osoby (zoznam je uvedený www.hansgrohe.sk).

Na všetky výrobky koncernu Hansgrohe sa poskytuje štandardná základná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Pri splnení nižšie uvedených zvláštnych podmienok je poskytnutá predĺžená záruka v trvaní 5 rokov odo dňa montáže výrobku preškolenou certifikovanou osobou u konečného užívateľa. Mon táž výrobku musí byť zrealizovaná do 30 dní od dňa zakú penia výrobku. V prípade nedodržania tejto lehoty začína plynúť záručná doba od dátumu predaja. Nárok na uplatnenie záručného plnenia (opravy alebo výmeny) chybného výrobku alebo jeho častí na náklady výrobcu vzniká súčasne so vznikom chyby predaného výrobku v príslušnej záručnej dobe.

Nárok na uplatnenie štandardného záručného plnenia (opravy alebo výmeny) chybného výrobku alebo jeho častí na náklady výrobcu zaniká v nasledujúcich prí padoch:

 • pokiaľ sa výrobok využíva v rozpore s účelom, na ktorý je určený;
 • nie je predložený platný doklad o nadobudnutí výrobku (zákazník nemá doklad o začatí trvania záručnej lehoty);
 • pri realizácii montáže v rozpore s návodom na inštaláciu;
 • v prípade, že bol na výrobku vykonaný neoprávnený alebo neodborný zásah majiteľom alebo inou neoprávnenou osobou;
 • pri poškodení, ktoré spôsobili vodné nečistoty, vodné rázy v potrubí, vodný kameň, prevádzkové závady, prevádzkové nedostatky inštalácie, agresívne vplyvy životného prostredia, chemikálií a čistiacich prostriedkov (viď „Ošetrovanie povrchu“);
 • v dôsledku závad spôsobených vyššou mocou (napr. prírodnými katastrofami, záplavami, požiarmi).

Nárok na uplatnenie záručného plnenia (opravy alebo výmeny) chybného výrobku alebo jeho častí na náklady výrobcu v rámci predĺženej 5-ročnej záruky okrem vyššie uvedených prípadov ďalej zaniká aj pri vzniku týchto skutočností:

 • originálny záručný list nebol vyplnený predajcom a súčasne preškolenou certifikovanou osobou vykonávajúcou montáž na prednej strane dokladu;
 • montáž výrobku nebola vykonaná preškolenou certifikovanou osobou (zoznam týchto certifikovaných osôb je dostupný u predajcov alebo na internetovej adrese www.hansgrohe.sk);
 • prívod teplej a studenej vody nie je vybavený funkčným filtrom jemnosti min. 200 µm na zachytávanie mechanických nečistôt;
 • tlak na prívode teplej a studenej vody nie je vyrovnaný;
 • záruka sa nevzťahuje ani na časti produktu poškodené bežným prevádzkovým opotrebovaním (napr. tesnenia, perlátory, filtre), na krehké časti produktu (napr. sklo poškodené rozbitím), na spotrebný materiál (el. batérie, el. žiarovky).

OŠETROVANIE POVRCHU:

 • je možné používať len tie čistiace prostriedky, ktoré sú pre tento účel použitia výslovne určené ich výrobcom;
 • nemôžu byť použité čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu fosforečnú, chlorovodíkovú alebo mravčiu, chlórové bieliace látky, príp. kyselinu octovú, nakoľko môžu spôsobiť nenapraviteľné škody;
 • miešanie rôznych čistiacich prostriedkov je zásadne neprípustné;
 • abrazívne pôsobiace čistiace prípravky a pomôcky, ako sú prostriedky na drhnutie, drsné špongie alebo handričky z mikrovlákna, sa taktiež nesmú používať;
 • je bezpodmienečne nutné dodržiavať návody na použitie uvádzané výrobcami čistiacich prostriedkov;
 • čistenie je nutné vykonávať podľa predpísaného dávkovania a doby pôsobenia s prihliadnutím na typ produktu a stupeň znečistenia;
 • pravidelným čistením je nutné predchádzať tvorbe usadenín vodného kameňa;
 • pri čistiacich prípravkoch v spreji sa roztok nesmie v žiadnom prípade nanášať priamo na produkty Hansgrohe, ale na handričku, ktorou sa následne vykoná čistenie, aby sa vytvorená hmla z čistiaceho prípravku nedostala do otvorov a štrbín predmetného produktu, kde môže spôsobiť škody;
 • po čistení musí nasledovať opláchnutie dostatočným množstvom čistej vody, aby sa dokonale odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku;
 • použitie parných čistiacich zariadení nie je dovolené, nakoľko vysoké teploty môžu produkty poškodiť.
Pokiaľ bude pred vykonaním opravy zistené, že vada vznikla po uplynutí záručnej lehoty, ktorá začína plynúť od dátumu zakúpenia výrobku, príp. montáže výrobku preškolenou certifikovanou osobou u konečného užívateľa, alebo ak nebudú splnené niektoré požadované záručné podmienky (viď vyššie), hradí náklady na takúto opravu majiteľ výrobku. Pri každej záručnej a pozáručnej oprave je servisný technik povinný predložiť majiteľovi produktu „Servisný list“.

Ostatné podmienky pre reklamovanie závad a záručný servis sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa Slovenskej republiky.

v1.7.0